UnivenIR

Lucwaningo lolujulile lwemifanekisomconiso etinkondiweni letikhetsiwe tetiswati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Thwala, J, J.
dc.contributor.advisor Mbuli, T. J.
dc.contributor.author Nkuna, Khulusile Judith
dc.date.accessioned 2016-09-15T13:15:53Z
dc.date.available 2016-09-15T13:15:53Z
dc.date.issued 2015-09-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11602/650
dc.description PhD (African Studies)
dc.description.abstract Lomsebenti ucwaninga ngekusetjentiswa kwetinongo tenkhulumo etinkondlweni teSiswati. Lolucwaningo lubuka kutsi tinongo tenkhulumo tibaluleke ngani nekutsi kufanele kutsi ekukhulumeni kwetfu kwemihla nemihla sifake tinongo tenkhulumo. Tinongo tenkhulumo betikhona mandvulo imfundvo isengakafiki ebantfwini. Imfundvo ifika itfola kutsi emaSwati angemagagu ekukhulumeni futsi anelulwimi lolunotsile ngenca yetinongo tenkhulumo. SEHLUKO SEKUCALA: Setfula lucwaningo kutsi lumayelana nani nekutsi yini umcwaningi lafuna kuyilungisa leseyonakele. Kuniketwe tinhloso telucwaningo. Kubuye kwaniketwa umkhawulo welucwaningo nekubaluleka kwelucwaningo, kubuye kwavetwa umgudvu welucwaningo lokuluhlelolwati lwenhlelembiso neluhlelolwati lwemsebenti. Kubuye kwavetwa kuchazwa kwemagama, kubaluleka kwetinkondlo, tinongo tenkhulumo nebudlelwano bato naleminye imibhalo, umlandvo lomfisha ngetinkondlo kanye nesiphetfo. SEHLUKO SESIBILI: Sibuke kuhlolisisa imibhalo, kwabukwa libhayibheli, tincwadzi telucwaningo, nemajenali. Kubukwe netinhlobo tetinkondlo letisetjentiswa eSiswatini. SEHLUKO SESITSATFU: Sibuke tinhlobo tetinongo tenkhulumo tehlukaniswa ngalendlela: Tinongo tenkhulumo letifanisako nguleti letilandzelako: sifaniso, sifanisongco, simuntfutiso, silwanatiso kanye nakhulumango/umbiti. Tinongo tenkhulumo letihhlukanisako nguleti letilandzelako: silutfo, sicatsaniso, siphukuto kanye neluteku Tinongo tenkhulumo letigcamisa budlelwano nguleti letilandzelako: Sihabiso, simeli/simeleli, siphindzaciniso/imphindzaciniso, silandzakhashane/malandzakhashane nesihloniphiso. iv    SEHLUKO SESINE: Sibuke tinongo tenkhulumo ngaloluhlobo: Siphindzamagama, siphindzamisho, secamagama, sifanagwaca,sifanankhamisa nesentakutsi. SEHLUKO SESIHLANU: Sisongela ndzawonye lonkhe lucwaningo, sibuye siphawule ngaloko lokutfolakele elucwaningweni, tincomo sigcine ngesiphetfo. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.rights University of Venda
dc.subject Tinongo en_US
dc.subject Tetinkondlo en_US
dc.subject.ddc 896.39871
dc.subject.lcsh Isiswati poetry -- History and criticism
dc.subject.lcsh Isiswati -- Black authors
dc.title Lucwaningo lolujulile lwemifanekisomconiso etinkondiweni letikhetsiwe tetiswati en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnivenIR


Browse

My Account