UnivenIR

Ligalelo lemitsi yesintfu ekutfutkuseni silulumagama sesiswati: umkhakha webwatimagama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Thwala, J. J.
dc.contributor.advisor Nkuna, K. J.
dc.contributor.advisor Ramaite-Mafadza, P. E. A.
dc.contributor.author Shongwe, Petros
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-10-12T10:07:19Z
dc.date.available 2020-10-12T10:07:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Shongwe, Petros (2019) Ligalelo lemitsi yesintfu ekutfutkuseni silulumagama sesiswati: umkhakha webwatimagama. University of Venda, South Africa.<http://hdl.handle.net/11602/1608>.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11602/1608
dc.description PhD (IsiSwati) en_ZA
dc.description Sikhungo i-MER Mathivha Setilwimi Temdzabu, Buciko Nemasiko
dc.description.abstract Lolucwaningo lutsintsa kusetjentiswa kwemitsi yesintfu lesuselwa etimileni nekubaluleka kwato ngeluhlelomagama ekutfutfukisweni kwelululwimi lweSiswati. Loku kungumhlahlandlela loletsa kukhanya ngekusetjentiswa kwelikhono nebuhlakani base Afrika ekwelapheni tifo. Sitfombe lesakhekako salabo labasebentisa imitsi yesintfu ekwelapheni senta kutsi bacatsaniseke kahle nalabo labasebentisa lwati lwaseNshonalanga labodokotela. Lolucwaningo lubalulekile ngobe lungasetjentiswa njengelwatisichasiso lwetemphilo lesisekelo yekwelapha tifo. Umcwaningi ugcizelela kutsi tihlahla letinyenti letitfolakala emakhaya etfu tibalulekile ekusetjentisweni njengemitsi yekwelapha. Lolucwaningo luveta kutsi lulwimi lweSiswati lunotsa kangakanani ngekusetjentiswa kwalamagama lachazako lacanjwe ngetihlahla letasetjentiswa belaphi bendzabuko. Lolucwaningo kulindzeleke kutsi liletse bunye kubodokotela besilungu nebalaphi bendzabuko. Luyokuba ngumnotfo welulwimi lweSiswati nembhalosisekelo lobalulekile kulomkhakha. en_ZA
dc.description.sponsorship NRF en_ZA
dc.format.extent 1 online resource (xii, 273 leaves)
dc.language.iso en en_ZA
dc.rights University of Venda
dc.subject Inhlakanipho yase-Afrika en_ZA
dc.subject Inchazomagama en_ZA
dc.subject Belaphi bendzabuko en_ZA
dc.subject Inwadzisichasiso en_ZA
dc.subject Bodokotela en_ZA
dc.title Ligalelo lemitsi yesintfu ekutfutkuseni silulumagama sesiswati: umkhakha webwatimagama en_ZA
dc.type Thesis en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnivenIR


Browse

My Account