UnivenIR

Lucwaningo lolujulile ngetaga elulwimini LweSiswati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nkuna, K. J.
dc.contributor.advisor Thwala, J. J.
dc.contributor.advisor Ramaite - Mafadza, P. E. A.
dc.contributor.author Mthethwa, Nandi Cedrol
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:51:15Z
dc.date.available 2020-09-23T10:51:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Mthethwa, Nandi Cedrol (2019) Lucwaningo lolujulile ngetaga elulwimini lweSiswati. University of Venda, South Africa.<ttp://hdl.handle.net/11602/1532>.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11602/1532
dc.description PhD (IsiSwati) en_ZA
dc.description MER Mathivha Centre for African Languages, Arts and Culture
dc.description.abstract Lolu lucwaningo lolutsintsa taga elulwimini lweSiswati. Lucwaningo lwesekelwe luhlatiyombhalo (textual analysis) nelwetingcikitsi (themes) lolubuka lwati ngalokubanti lucuketse tingcikitsi, sisekelo semaciniso emisuka, kubaluleka, lwati lwendzabuko, kwehlukaniseka kwemasiko nekuhleleka kwetaga. Taga letitsintsa tilwane, titfo temtimba, kutfukutsela, budlelwano, inhlonipho, inkhutsalo, buphuya, inhlakanipho nemikhuba yenchubo yesintfu. Taga tibukwa ngekususelwa etinganekwaneni, etibongweni, etinanatelweni, emahubeni, etishweni nasetiphicaphicwaneni. Tinongo tenkhulumo letifana nesifanisongco, sifaniso nesihabiso tihlatiywa macondzana netaga. Lucwaningo lukhutsata kusebenta kwetaga emimangweni leyehlukene nasesiveni jikelele. en_ZA
dc.description.sponsorship NRF en_ZA
dc.format.extent 1 online resource (x, 205 leaves)
dc.language.iso other en_ZA
dc.subject Lucwaningo en_ZA
dc.subject Lwati lwendzabuko en_ZA
dc.subject Taga en_ZA
dc.subject Tinganekwane en_ZA
dc.subject Tingcikitsi en_ZA
dc.subject.ddc 398.9963987
dc.subject.lcsh Proverbs
dc.subject.lcsh Folk literature -- South Africa -- Mpumalanga
dc.subject.lcsh Proverbs -- History and criticism
dc.subject.lcsh Proverbs, African -- South Africa -- Mpumalanga
dc.subject.lcsh Proverbs, IsiSwati -- South Africa -- Mpumalanga
dc.title Lucwaningo lolujulile ngetaga elulwimini LweSiswati en_ZA
dc.title.alternative A Critical Analysis of Siswati Proverbs
dc.type Thesis en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnivenIR


Browse

My Account