UnivenIR

Lucwaningo ngetingcikitsi etinkondlweni letikhetswiwe teSwiswati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nkuna, K. J.
dc.contributor.advisor Thwala, J, J.
dc.contributor.author Mhlongo, Ruth Jabulile
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-10-22T14:18:48Z
dc.date.available 2019-10-22T14:18:48Z
dc.date.issued 2019-10-20
dc.identifier.citation Mhlongo, ruth Jabulile (2019) Lucwaningo ngetingcikitsi etinkondlweni letikhetswiwe teSwiswati, University of Venda, South Africa.<http://hdl.handle.net/11602/1506>.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11602/1506
dc.description MA (SeSwati) en_US
dc.description Sikhungo I-MER Mathivha Setilwimi Temdzabu, Buciko Nemasiko Inyuvesi Yasevenda
dc.description.abstract Lolu lucwaningo lolutsintsa tingcikitsi letehlukene etinkondlweni teSiswati. Tinkondlo tibukwe emagcogcweni lehlukene, kubosonkondlo labehlukene futsi titsintsa tikhatsi letehlukene. Lapha kutawubukwa tingcikitsi letilandzelako: lutsandvo, inkholo, umbusave, imvelo, imfundvo, buchwepheshe naletinye. Kubukwe kusebenta kwetinongo tenkhulumo, lukhetfomagama nekuhleleka kwetinkondlo kwangaphandle kutsi kwelekelela kanjani ekugcamiseni tingcikitsi etinkondlweni. Inshokutsi yenkondlo ivela kahle lapho ihambisana nengcikitsi yayo. Luhlelolwati lwetingcikitsi ngilo lelisisekelo nemkhombandlela walolucwaningo. en_US
dc.description.sponsorship NRF en_US
dc.format.extent 1 online resource (vii, 129 leaves)
dc.language.iso other en_US
dc.rights University of Venda
dc.subject Emagamamcoka en_US
dc.subject Emagcogco en_US
dc.subject Lukkhetfomagama en_US
dc.subject Sikhatsi en_US
dc.subject Sakhiwo sangaphandle en_US
dc.subject Netinongo tenkhulumo en_US
dc.subject.ddc 809.89968273
dc.subject.lcsh IsiSwati poetry -- History and criticism
dc.subject.lcsh African poetry -- History and criticism
dc.subject.lcsh IsiSwati literature
dc.subject.lcsh African literature
dc.title Lucwaningo ngetingcikitsi etinkondlweni letikhetswiwe teSwiswati en_US
dc.type Dissertation en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnivenIR


Browse

My Account